Projekt

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

W ramach IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie;

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Nazwa beneficjenta:

Agencja Edukacyjno-Artystyczna „Być Może” Andrzej Suszek

Tytuł projektu:

Rozszerzenie działalności Przedszkola Muzyczno-Językowego Muzyczny Maluszek

Cel projektu:

Edukacja przedszkolna ma bardzo duże znaczenie dla dalszego kształcenia dzieci i pozytywnie wpływa na dalszą edukację szkolną. Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju, ponieważ możliwości intelektualne człowieka w znacznym stopniu kształtują się w tym okresie. Większość predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym.

Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dzieci przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to także najlepszy moment na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych lub terapię zaburzeń. Stąd zapewnienie lepszego dostępu dzieci do edukacji to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie ich szans edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej na terenie Głogowa Małopolskiego poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Muzyczno-Językowym Muzyczny Maluszek w Głogowie Małopolskim dla 30 dzieci.

Wysoka jakość usług edukacyjnych zostanie zapewniona poprzez realizację (cele szczegółowe) dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz zwiększone szanse edukacyjne dzieci na dalszym etapie nauki:

– zajęć logarytmicznych

– zajęć E. gordonowskich

– zajęć baletowych

– zajęć wokalnych

– zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

– zajęć z j. hiszpańskiego

Zajęcia te wyrównają dysharmonie rozwojowe oraz przygotują dzieci do nauki w szkole. Ponadto poprzez zwiększenie kompetencji nauczycieli przedszkolnych poprzez ich udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego.

Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do powstania nowych miejsc wychowania przedszkolnego, co będzie miało bezpośredni wpływ na osiągnięcie celu szczegółowego RPO WP 2014-2020, tj. zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, ale również potwierdzi właściwą realizację priorytetu temat. 2.1 Edukacja w ramach II dziedziny działań strategicznych Kapitał ludzki i społeczny Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie.

Okres realizacji projektu:

01.05.2018 r. – 30.06.2019 r.

Planowane efekty:

  • liczba dzieci, które dzięki otrzymaniu oferty uczestnictwa w projekcie, zwiększyły swoje szanse edukacyjne na dalszym etapie nauki – 30 os.

  • liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 30 szt.,

  • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikację lub nabyli kompetencję po opuszczeniu programu – 4 os.

Dzięki projektowi zwiększy się odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Głogowie Małopolskim.

Grupa docelowa:

  • 30 dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty,

  • ośrodek wychowania przedszkolnego na obszarze Głogowa Małopolskiego
    w województwie podkarpackim,

  • 4 nauczycieli, którzy dzięki wybranym formom doskonalenia zawodowego będą mogli rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze.

Wartość projektu:

450 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

405 000,00 zł