Projekt


Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności Przedszkola Muzyczno-Językowego Muzyczny Maluszek

Nazwa beneficjenta: Agencja Edukacyjno-Artystyczna „Być Może” Andrzej Suszek

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

W ramach IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie;

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Edukacja przedszkolna ma bardzo duże znaczenie dla dalszego kształcenia dzieci i pozytywnie wpływa na dalszą edukację szkolną. Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju, ponieważ możliwości intelektualne człowieka w znacznym stopniu kształtują się w tym okresie. Większość predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym Działania edukacyjne, stymulują rozwoju intelektualny i społeczny dzieci przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym Jest to także najlepszy moment na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwoju lub terapię zaburzeń. Stąd zapewnienie lepszego dostępu dzieciom do edukacji to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie ich szans edukacyjnych

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej na terenie Głogowa Młp. poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Muzyczno-Językowym Muzyczny Maluszek dla 30 dzieci w okresie od 2018-05-01 do 2019-06-30. Wysoka jakość usług edukacyjnych zostanie zapewniona poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci na dalszym etapie nauki. Prowadzone będą dodatkowe zajęcia:

  • logarytmiczne,

  • E. gordonowskie,

  • baletowe,

  • wokalne,

  • gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

  • z j. hiszpańskiego

Zajęcia te umożliwią wyrównanie dysharmonii rozwojowych oraz przygotują dzieci do nauki w szkole (ponadprzeciętne przygotowywanie do szkoły). Ponadto zostaną zwiększone kompetencje nauczycieli wychowania przedszkolnego poprze ich udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe).

Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do powstania nowych miejsc wychowania przedszkolnego, co będzie miało bezpośredni wpływ na osiągnięcie celu szczegółowego RPO WP 2014-2020, tj. zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego, ale również potwierdzi właściwą realizację priorytetu tematycznego 2.1 Edukacja w ramach II dziedziny działań Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 Kapitał ludzki i społeczny (kierunek działań Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej).